Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của...

Câu hỏi: Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của người Pháp. Nam Kỳ là xứ thuộc địa. Bắc kỳ là đất bảo hộ. Trung kỳ giao cho triều đình quản lí”. Điều khoản trên được qui định trong Hiệp ước nào?

A. Nhâm Tuất. 

B. Patơnốt. 

C. Hácmăng. 

D. Giáp Tuất