Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN vuông góc với hệ vân giao thoa

A. 14

B. 13

C. 16

D. 15