Tân Việt Cách mạng đảng đã phân ho...

Câu hỏi: Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hoá như thế nào dưới tác động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Việt Nam Quốc dân đảng.

B. Một số đảng viên tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác - Lênin.

C. Một số gia nhập vào Đông Dương Cộng sản đảng.

D. Tất cả các thành viên đều tiến tới thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.