Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD l...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thanng vuông tại A, D, AD = AB = 2a,CD = a góc giữa (SBC) với đáy bằng 60o, I là trung điểm của AD, (SBI), (SCI) vuông góc với đáy. Thể tích S.ABCD bằng

A. a1333

B. 3a1535

C. 2a335 

D. a533