Tia có khả năng biến điệu được như...

Câu hỏi: Tia có khả năng biến điệu được như sóng vô tuyến là

A. tia màu lục

B. tia hồng ngoại

C. tia tử ngoại

D. tia X