Bệnh mù màu do gen lặn a nằm trên...

Câu hỏi: Bệnh mù màu do gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể X quy định. Phép lai nào sau đây có 100% con trai bị bệnh mù màu?

A. XaXa × XAY

B. XAXA × XAY

C. XAXa × XaY

D. XAXA × XaY.