Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc...

Câu hỏi: Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ hai của đế quốc Mỹ là một bộ phận của chiến lược

A. Chiến tranh một phía.

B. Chiến tranh cục bộ.

C. Chiến tranh đặc biệt.

D. Việt Nam hóa chiến tranh.