Điểm giống nhau cơ bản trong chính...

Câu hỏi: Điểm giống nhau cơ bản trong chính sách đối ngoại của Pháp và Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1950 là

A. Tham gia kế hoạch Mácsan.

B. Liên minh chặt chẽ với Mỹ.

C. Khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.

D. Mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới.