Thuỷ phân 8,8 gam etylaxetat trong...

Câu hỏi: Thuỷ phân 8,8 gam etylaxetat trong 250ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam rắn khan:

A. 8,2 gam

B. 9.8 gam.

C. 14,2 gam.

D. 12,6 gam.