Thành phần dinh dưỡng chủ yếu của Bột cá Hạ...

Câu hỏi: Thành phần dinh dưỡng chủ yếu của Bột cá Hạ Long là:

A. Chất xơ.

B. Protein.

C. Gluxit.

D. Lipid.