Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương...

Câu hỏi: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 (5-1941) quyết định tạm gác khẩu hiệu

A. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày”.

B. “Đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày”

C. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng đất”.

D. thực hiện “người cày có ruộng”.