Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương...

Câu hỏi: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Võng La (Đông Anh) từ ngày 25 đến ngày 28-8-1943 đã

A. hoàn chỉnh đường lối Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

B. vạch ra kế hoạch chuẩn bị toàn diện cho khởi nghĩa vũ trang

C. vạch ra đường lối để khởi nghĩa vũ trang.

D. thành lập đội Việt Nam Giải phóng quân.