Trong một thí nghiêm giao thoa ánh sáng Y-ân...

Câu hỏi: Trong một thí nghiêm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,48μm, trên màn quan sát, người ta đếm được trên bề rộng MN có 13 vân sáng mà tại M và N là hai vân sáng. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ1 bằng ánh sáng đơn sắc với bước sóng λ2=0,64μmthì M và N bây giờ là 2 vân tối, số vân sáng trong miền đó là:

A. 8

B. 11

C. 9

D. 10