Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh...

Câu hỏi: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng có bước sóng λp = 0,7 μm . Hỏi nếu chiếu vào ánh sáng nào dưới đây thì sẽ không thể gây ra hiện tượng phát quang?

A. 0,6 μm

B. 0,55 μm

C. 0,68 μm

D. Hồng ngoại