Một đặc điểm của sự phát quang là:

Câu hỏi: Một đặc điểm của sự phát quang là:

A. quang phổ của vật phát quang là quang phổ liên tục.

B. mọi vật khi kích thích đến một nhiệt độ thích hợp thì sẽ phát quang.

C. bức xạ phát quang là bức xạ riêng của vật.

D. quang phổ của vật phát quang phụ thuộc vào ánh sáng kích thích.