Không khí ở 25°C có độ ấm tương...

Câu hỏi: Không khí ở 25°C có độ ấm tương đối là 70% . Khối lượng hơi nước có trong lm3 không khí là

A. 23 g.

B. 7 g.

C. 17,5 g.

D. 16,1 g