Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm...

Câu hỏi: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng 100 g ở nhiệt độ 20°C, để nó hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ 658°C. Biết nhôm có nhiệt dung riêng 896J/kg.K và nhiệt nóng chảy 39.104 J/kg.

A. 96165 J.

B. 84000J

C. 98000 J

D. 120000J