Trong khoảng hai thập niên đầu sau...

Câu hỏi: Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đã xuất hiện trung tâm kinh tế, tài chính nào?

A. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ, Tây Âu.

B. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ, Nhật Bản.

C. Trung tâm kinh tế, tài chính Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.

D. Mĩ là trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới.