Sau khi trồng cây gây rừng từ 1-3 tháng, thờ...

Câu hỏi: Sau khi trồng cây gây rừng từ 1-3 tháng, thời gian chăm sóc cây là:

A. 3 năm.

B. 4 năm.

C. 5 năm.

D. 6 năm.