Thực hiện thí nghiệm giao thoa khe I-âng với...

Câu hỏi: Thực hiện thí nghiệm giao thoa khe I-âng với nguồn bức xạ đơn sắc. Điểm M trên màn quan sát có vân sáng bậc 2. Từ vị trí ban đầu của màn, ta dịch chuyển màn ra xa hai khe một đoạn 40 cm thì tại M quan sát thấy vân tối thứ 2. Từ vị trí ban đầu của màn, ta dịch chuyển màn lại gần hai khe một đoạn 40 cm thì tại M quan sát thấy:

A. vân sáng bậc 3.

B. vân sáng bậc 4.

C. vân tối thứ 4.

D. vân tối thứ 3.