Khẩu hiệu “Ngày đồng tâm” là một t...

Câu hỏi: Khẩu hiệu “Ngày đồng tâm” là một trong những biện pháp nhằm giải quyết

A. nạn dốt.

B. nạn đói.

C. khó khăn tài chính.

D. đánh giặc ngoài.