Sự kiện ngày 11/9/2001 đã dẫn đến...

Câu hỏi: Sự kiện ngày 11/9/2001 đã dẫn đến hệ quả như thế nào đối với thế giới hiện nay?

A. Gây ra những tác động phức tạp trong quan hệ quốc tế

B. Các quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển

C. Đặt các quốc gia, các dân tộc trước những thách thức khó lường

D. Đó là tổn thất to lớn của nước Mỹ.