Cho bảng số liệu sau đây: Hiện trạng sử dụng...

Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau đây: Hiện trạng sử dụng đất ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2002

A. Biểu đồ miền 

B. Biểu đồ tròn 

C. Biểu đồ đường 

D. Biểu đồ cột