Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô của Đôn...

Câu hỏi: Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô của Đông Nam Á phát triển nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do 

A. tiến hành hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật. 

B. nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động. 

C. liên doanh với các hãng nổi tiếng ở nước ngoài.

 D. thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn trong nước.