Để làm một chiếc cốc bằng thủy tinh dạng hìn...

Câu hỏi: Để làm một chiếc cốc bằng thủy tinh dạng hình trụ với đáy cốc dày 1,5cm, thành xung quanh cốc dày 0,2cm và có thể tích thật (thể tích nó đựng được) là 480π cm3 thì người ta cần ít nhất bao nhiêu cm3 thủy tinh?

A. 75,66π cm3 

B. 80,16π cm3

C. 85,66π cm3

D. 70,16π cm3