Vai trò của ngành giao thông vận tải đ...

Câu hỏi: Vai trò của ngành giao thông vận tải đối với sản xuất không phải là

A. giúp các hoạt động sinh hoạt người dân thuận tiện. 

B. cung ứng vật tư, nguyên, nhiên liệu cho sản xuất. 

C. giúp cho các quá trình sản xuất diễn ra bình thường. 

D. vận chuyển, đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ.