Hiến pháp được sửa đổi khi có bao nhiêu đại...

Câu hỏi: Hiến pháp được sửa đổi khi có bao nhiêu đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?

A. 1/3.

B. 2/3.

C. Ít nhất 1/3.

D. Ít nhất 2/3.