Chất nào sau...

Câu hỏi: Cht nào sau đây có trng thái lỏng ở điều kiện thường?

A. (C17H33COO)3C3H5

B(C17H35COO)3C3H5

C. C6H5OH (phenol).

D. (C15H31COO)3C3H5.