Đăng ký

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?

Đề bài

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?

Hướng dẫn giải

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 57, 58 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự phân hóa như sau:

1. Giai cấp địa chủ phong kiến:

- Làm tay sai cho Pháp và áp bức bóc lột nhân dân.

- Một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước.

2. Giai cấp tư sản: ngày càng đông nhưng phải đến mấy năm sau chiến tranh giai cấp tư sản mới ra đời. Phân hóa thành hai bộ phận:

- Tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp.

- Tư sản dân tộc ít nhiều có tinh thần dân tộc nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp.

3. Tầng lớp tiểu tư sản: bị Pháp chèn ép, bạc đãi, có tinh thần hăng hái cách mạng.

4. Giai cấp nông dân: chiếm 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức nặng nề. Là lực lượng hăng hái và đông đảo của cách mạng.

5. Giai cấp công nhân: lực lượng tiên phong và lãnh đạo cách mạng.