Đăng ký

Vẽ lược đồ Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực này

Đề bài

Vẽ lược đồ Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước trong khu vực này.

Hướng dẫn giải

Kết hợp những kiến thức về địa lý để vẽ lược đồ Đông Nam Á và điền tên thủ đô của từng nước.

Lời giải chi tiết