Đăng ký

The real world (trang 42)

A. Write the words in the correct column. Some words can be used twice.

(Viết những từ sau vào đúng cột. Một số từ có thể lặp lại hai lần).

Hướng dẫn giải

Extended Family

Immediate Family

mom, children, brother, sister, parents, dad, daughter, son, grandmother, grandparents, grandfather, uncle, aunt, nephew, cousin, niece

mom, children, brother, sister, parents, dad, daughter

 

_____________________________________________________________________

B. Answer the questions. Then listen to check your answers.

(Trả lời những câu hỏi sau. Sau đó nghe để kiểm tra câu trả lời của bạn.)

1. Who's your brother's mom? - She's my _______.

2. Who's your uncle's daughter? - She's my _______.

3. Who's your dad's dad? - He's my _______.

4. Who's your sister's daughter? - She's my _______.

5. Who's your brother's father? - He's my _______.

6. Who's your mom's sister? - She's my _______.

Hướng dẫn giải

1. Who's your brother's mom? - She's my mom.

(Mẹ của anh / em trai của bạn là ai? - Đó cũng là mẹ của mình.)

2. Who's your uncle's daughter? - She's my cousin.

(Con gái của bác / chú của bạn là ai? - Đó là chị / em họ của mình.)

3. Who's your dad's dad? - He's my grandfather.

(Bố của bố bạn là ai? - Đó là ông nội của mình.)

4. Who's your sister's daughter? - She's my niece. 

 (Con gái của chị / em ruột của bạn là ai? - Đó là cháu họ của mình.)

5. Who's your father's brother? - He's my uncle.

(Anh / em trai của bố bạn là ai? - Đó là bác trai / chú của mình.)

6. Who's your mom's sister? - She's my aunt.

(Chị / em gái của mẹ bạn là ai? - Đó là bác gái / dì của mình.)

___________________________________________________________________

Discussion. Do you want to live with your immediate family or with your extended family? Give reasons.

(Thảo luận. Bạn có muốn sống cùng với gia đình trực hệ hay gia đình mở rộng của mình? Đưa ra lý do.)

Hướng dẫn giải

Student A: Do you want to live in an extended family or an immediate family?

(Bạn muốn sống trong một gia đình mở rộng hay một gia đình trực hệ?)

Student B: I want to live in an extended family because the more family members there are, the happier I am.

(Tôi muốn sống trong một gia đình mở rộng, bởi càng đông thành viên, tôi càng thấy vui.)

Student C: I want to live in an immediate family. Because I want my family’s relationship to be closer. Thus, we can help and understand each other better.

(Tôi muốn sống trong gia đình trực hệ của mình. Vì tôi muốn mối quan hệ trong gia đình khăng khít hơn. Nhờ đó, chúng tôi có thể giúp đỡ và hiểu nhau hơn.)

Trên đây là gợi ý cách soạn Tiếng anh 6 Unit 4: This is my family - The real world (trang 42) trong chương trình sách mới Explore English mà các bạn học sinh có thể tham khảo. Hy vọng rằng bài viết sẽ giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về bài học này!


 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào