Đăng ký

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Theo em, những trường hợp nào sau đây cần ghi biên bản. Vì sao?

   a) Đại hội liên đội.

   b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử.

   c) Bàn giao tài sản.

   d) Đêm liên hoan văn nghệ.

   e) Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

  g) Xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

Những trường hợp dưới đây cần ghi biên bản đó là:

a) Đại hội liên đội.

   Vì cần ghi lại các ý kiến, chương trình công tác cả năm học và kết quả bầu cử.

c) Bàn giao tài sản.

   Vì ghi lại danh sách và tình trạng của tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng.

e) Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

   Vì cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

g) Xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

   Vì cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

Câu 2. Hãy đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1.

   - Biên bản đại hội chi đội.

   - Biên bản bàn giao tài sản.

   - Biên bản xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

   - Biên bản xử lí việc xây dựng nhà trái phép.