Đăng ký

Tập đọc: Trí dũng song toàn- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ "góp giỗ Liễu Thăng" ?

   Để nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng, sứ thần Giang Vãn Minh của ta đả giả vờ khóc than vì chuyến không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Chính cái điều ấy mà ông đâ đưa vua Minh vào cái bẫy'đã giăng sẵn. Vua Minh bị hớ khi nói rằng: Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Từ câu nói đó của vua Minh, Giang Văn Minh đã dồn vua Minh vào thế bí, ông nói luôn: “Vậy Liễu Thăng đã chết mấy trăm năm nay, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nưóc tôi phải mang lề vật sang cúng giỗ”. Vua Minh đuối lí, đành phải tuyên bố: “Từ nay trở đi, nước ngươi không phải góp giỗ Liễu Thăng nữa.”

Câu 2. Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh.

   Nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh và vị đại thần nhà Minh, như sau:

   - Trong cuộc gặp gở với vị đại thần nhà Minh. Vị đại thần này thế hiện thái độ ngạo mạn của một nước lớn ra vế đối:

                         Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc

   - Nhắc chuyện Mã Viện dẹp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Ông Giang Văn Minh đối lại ngay:

                       Bạch Đằng từ trước máu còn loang

Nhắc lại sự thất bậi thảm hại của quân đội cả ba triều đại phong kiến Trung Quốc: Nam Hán, Tống, Nguyên trên sông Bạch Đằng.

Câu 3. Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh ?

     Vì bị Giang Văn Minh buộc nhà Minh bỏ lệ cống nộp cúng giỗ Liễu Thăng, vua Minh đầ căm ghét ông. Nay thấy Giang Văn Minh nhắc lại chuyện cả 3 triều đại phong kiến Trung Quốc thảm bại trên sông Bạch Đằng, vua Minh càng tức giận hơn nên cho người ám hại ông.

Câu 4. Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn ?

   Vì ông là một người thông minh đấu lí thắng cả vua Minh và đại thần nhà Minh. Một mình dũng cảm chiến dấu và chiến thắng cả vua quan nhà Minh.