Đăng ký

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?

   Khi có người muôn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã đồng ý nhưng phán rằng: “Ngươi có phu nhân xin cho làm câu đương, không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân đế phân biệt”. Ý của Trần Thủ Độ là muôn răn đe những kẻ có ý định mua bán chức tước, làm rối loạn phép nước.

Câu 2. Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí ra sao ?

   Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ không những không trách móc, quở phạt, trái lại ông khen việc làm của người quân hiệu là đúng, giữ nghiêm phép nước và còn tặng thưởng cho vàng, lụa.

Câu 3. Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào ?

   Khi biết có viên.quan tâu với vua cho rằng Trần Thủ Độ đã lộng hành, chuyên quyền, Trần Thủ ,Độ tự nhận lỗi với vua, yêu cầu vua quở trách mình và xin vua ban thưởng cho người nói thẳng, nói thật.

Câu 4. Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào ?

   Những lời nới và việc lầm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là một người thắng thắn, trung thực, nghiêm minh, không vì tình riêng kế cả những vụ việc liên quan đến vợ mình cùng đều xử lí khách quan, công bằng, đúng phép nước và cũng rất nghiêm khắc với chính mình.