Đăng ký

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì:

a)  Trước Cách mạng.

b)  Khi Cách mạng thành công.

c)  Trong kháng chiến.

d)  Sau khi hoà bình lập lại.

   Những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện cho cách mạng qua các thời kì được thể hiện như sau:

   a) Trước cách mạng: Ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.

   b) Khi cách mạng thành công: Ông đã ủng hộ Chính phủ 64 lạng vàng; ủng hộ quỹ Độc lập Trung ương 10 vạn đồng Đông Dương..

   c) Trong thời kì kháng chiến chống Pháp: Ông ủng hộ cán bộ, bộ đội khu 2 hàng trăm tấn thóc.

   d) Sau hòa bình lập lại (1954): Ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê màu mỡ cho nhà nước.

Câu 2. Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì?

   Việc làm của ông Thiện thể hiện tấm lòng yêu nước của một công dân lúc nào cũng hướng về cách mạng, hướng về Đảng, vì dân tộc, sẵn sàng hiến tặng sô tài sản của mình cho cách mạng, mong muốn được đóng góp sức mình vào sự nghiệp chung của cả dân tộc.

Câu 3. Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước ?

   Qua câu chuyện về “Nhà tài trợ đặc biệt cho cách mạng”, em thấy người công dân phải biết yêu nước, có trách nhiệm với nước, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp chung.