Đăng ký

Tập đọc: Nghĩa thầy trò- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì ? Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu.

  Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy dề mừng thọ thầy, biếu hiện tấm lòng yêu quý kính trọng thầy, một nghĩa cử “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp mà cha ông ta đã từng dạy bảo.

*Đó là những chi tiết:

   - Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy.

   - Dâng biếu thầy những cuốn sách quý.

   - Khi nghe thầy nói cùng theo 'thầy “tới thăm một người mà thầy Iiiang ơn rất nặng” thì họ “đồng thanh dạ ran” và đi sau thầy.

Câu 2. Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở học vỡ lòng như thế nào? Tìm những chi tiết biểu hiện tình cảm đó.

   *Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy dã dạy cho cụ từ thưở học vỡ lòng là rất tôn kính yà biết ơn. Những chi tiết biểu hiện sự tôn kính, biết ơn đó là:

    - Thầy mời tất cả các môn sinh đến thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng.

    - Thầy chắp tay cung kính vái người thầy của mình.

    - Cung kính thưa: “Lạy thầy! Hôm nay con đem tất cả các môn sinh đến tạ ơn thầy”.

Câu 3. Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu ?

a)  Tiên học lễ, hậu học văn.

b)  Uống nước nhớ nguồn.

c)  Tôn sư trọng đạo.

d)   Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. (Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.)

   Những câu tục ngữ nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu là:

a)  Uống nước nhớ nguồn.

b)  Tôn sư trọng đạo

c)  Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.