Đăng ký

Tập đọc: Công việc đầu tiên- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị út là gì ?

   Công việc đầu tiên của anh Ba giao cho chị Út là nhiệm vụ rải truyền đơn.

Câu 2. Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên này ?

Đó là những chi tiết:

- Tâm trạng bồn chon, thấp thỏm, ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.

Câu 3. Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn ?

   Chị Út đã nghĩ ra cách: Ba giờ sáng, chị giả đi bán cá như mọi lần. Tay bê rể cá, bó truyền đơn giắt trên lưng quần. Chị rảo bước từng lá truyền đơn từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì cũng hết và trời cũng vừa sáng tỏ.

Câu 4. Vì sao chị Út muốn được thoát li ?

   Vì gia đình chị là một gia đình có truyền thống cách mạng, chị được giáo dục tình yêu nước, yêu cách mạng từ nhỏ, lại là một người ham hoạt động. Khi làm được một số việc cho cách mạng, được cách mạng động viên, khích lệ, biểu dương, chị cảm thấy mình cần phải dóng góp nhiều hơn nừa cho cách mạng nên chị muốn xin được thoát li.