Đăng ký

Tập đọc: Cao Bằng- soạn tiếng việt 5

Câu 1: Những từ ngữ và chi tiết nào ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng?

   Đó là những từ ngữ, chi tiết sau đây:

   - Để đến được Cao Bằng phải qua Đèo Gió, vượt Đèo Giàng, vượt đèo Cao Bắc, địa thế xa xôi, hiềm trở.

Câu 2: Tác giả sử dụng những từ ngữ và hình ảnh nào để nói lên lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng?

  Đó là những từ ngữ, hình ảnh:

- Mận ngọt, đón môi ta dịu dàng, chị rất thương, em rất thảo, ông lành như hạt gạo, bà hiền như suôi trong.

Câu 3: Tìm những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng?

   Những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng là:

   - Núi non Cao Bằng không thể đọ hết được giống như lòng yếu nước sâu sắc của nhân dân Cao Bằng không thể nào nói lên hết được.

  - Tình yêu đất nước của người dân Cao Bằng đã dâng hết trọn, dâng đến tận tầm cao Tổ quốc, tình yêu ấy trong suốt, sâu sắc như suối khuất rì rào... Nghĩa là không đo hết dược tình yêu đất nước của nhân dân Cao Bằng.

Câu 4: Qua khố thơ cuối, tác giả muốn nói lên điều gì?

 Qua khố thơ cuối, tác giả muốn nói lên một điều: Cao Bằng có một vị trí rất quan trọng trong nhiệm vụ giữ gìn biên cương cho Tổ quốc ở phía Bắc.