Đăng ký

Tập đọc: Cái gì quý nhất?- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?

   - Hùng thì cho rằng lúa gạo là quý nhất.

   - Quý thì khẳng định vàng là quý nhất.

   - Nam thì không tán đồng ý kiến của hai bạn và cho ràng thì giờ mới là quý nhất.

Câu 2. Mỗi bạn đưa ra lý lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

 Mỗi bạn đều có những lí lẽ riêng để bảo vệ ý kiến của mình:

   - Lí lẽ của Hùng: lúa gạo nuôi sống con người.

   - Lí lẽ của Quý: có vàng là có tiền, có tiền mua được lúa gạo.

   - Lí lẽ của Nam: có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

Câu 3. Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất?

   Sau khi khẳng định những cái mà Nam, Hùng, Quý đưa ra là đúng, lập luận có cơ sở, có lí : lúa gạo, vàng bạc, thi giờ dều quý cả nhưng chúng chưa phải là cái quý nhất.

   Thầy khẳng định: người lao động là quý nhất, bởi vì không  lao động thì sẽ không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị. Lí lẽ của thầy đưa ra vừa có tình vừa có lí chặt chẽ không ai có thể phản bác được.           

Câu 4. Chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu lý do vì sao em chọn tên gọi đó?

    (Tùy theo cảm nhận của từng em về câu chuyện trên mà đặt tên cho phù hợp và nêu lí lẽ của mình để bảo vệ tiêu đề mà mình đặt)

   Ví dụ em đặt tên câu chuyện là: “Người lao động là quý nhất" . Vì qua cuộc tranh luận của các nhân vật, cuối cùng bài văn kết luận: Người lao động là quý nhất.

   Hoặc em đặt tên: “Cuộc tranh luận bổ ích”. Vì câu chuyện kể lại một cuộc tranh luận rất bổ ích cho nhiều người. Tuy mỗi người đều có cái lí của mình cả. Nhưng cuối cùng đều thống nhât chung về một nhận thức giúp cho mỗi người có thêm nhận thức mới toàn diện hơn, đầy đủ hơn.