Đăng ký

Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 - 1957 và 1958 - 1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì?

Đề bài

Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 - 1957 và 1958 - 1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì?

Hướng dẫn giải

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 129, 131, 132 để suy luận trả lời. 

Lời giải chi tiết

Sau khi thực hiện các kế hoạch 1954 - 1957 và 1958 - 1960, miền Bắc đã có những thay đổi cơ bản về mọi mặt:

- Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đã trở thành hiện thực.

- Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ.

- Khối liên minh công nông được củng cố.

- Góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

- xóa bỏ chế độ người bóc lột người, có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là trong điều kiện chiến tranh.

- Hợp tác xã đã bảo đảm đời sống cho nhân dân lao động, tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho những người ra đi chiến đấu và phục vụ vụ chiến đấu.