Đăng ký

Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?

Đề bài

Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?

Hướng dẫn giải

Dựa trên hướng dẫn của giáo viên kết hợp tìm hiểu sách, báo, internet để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Tập trung phát triển nền kinh tế mạnh, bền vững để đưa đất nước đi lên hội nhập với quốc tế, bởi kinh tế là nội dung chính trị quan hệ quốc tế.