Đăng ký

Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không ? Tại sao ?

Đề bài

Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không? Tại sao?

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 82 và suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

Mục đích của chính quyền đô hộ: đồng hóa nhân dân ta để dễ cai trị, biến nước ta trở thành một quận huyện của Trung Quốc. Tuy nhiên, mục đích ấy không thể thực hiện được. Vì:

- Chính quyền đô hộ tăng cường việc cai trị trực tiếp tới cấp huyện, tổ chức các đơn vị hành chính đến cấp hương, xã, nhưng không khống chế nổi các làng xóm người Việt. Làng xóm trở thành nơi xuất phát các cuộc đấu tranh giành độc lập.

- Nhân dân ta biết tiếp nhận và “Việt hoá” những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa.

- Nhân dân ta luôn có ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa dân tộc.