Đăng ký

Luyện từ và câu: Quan hệ từ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Tìm quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng:

  a. Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Họa Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

                                                                                          Võ Quảng

  b. Những hạt mưa to và nặng bắt đầu rơi xuống như ai ném đá, nghe rào rào

                                                                                         Nguyễn Thị Ngọc Tú

  c. Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây

                                                                                       Theo Vân Long

      

a)

- và có tác dụng nối Chim, Mây, Nước với Hoa( các từ này cũng giữ chức vụ chủ ngữ trong câu)

- của có tác dụng nối tiếng hót kì diệu với Họa Mi biểu thi quan hệ sở hữu

- rằng biểu thị quan hệ chính phụ

b)   

- Và: có tác dụng nối “to" với từ “nặng” (hai từ đều làm nhiệm vụ định ngữ bổ sung ý nghĩa cho cụm danh từ “nhừng hạt mưa").

c)

  - Với: có tác dụng nối từ “ngồi" với từ “ông nội". Từ “ông nội” bổ sung ý nghĩa cho động từ “ngồi".

 - Về: có tác dụng nối từ “giảng" với cụm từ “từng loại cây”, cụm từ . này bổ sung ý nghĩa cho động từ “giảng".

Câu 2. Tìm cặp quan hệ từ ở mỗi câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu

a. Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.

b. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi

   a) Đó là cặp: Vì............ nên (nguyên nhân - kết quả).

   b) Đó là cặp: Tuy......... nhưng (quan hệ đối lập).

Câu 3. Đặt câu với mỗi quan hệ từ: và, nhưng, của

   - Và: Em và Ngọc đều là học sinh giỏi năm lớp bốn.

   - Nhưng: Mai học bài mau thuộc hơn em nhưng lại hay quên.

   - Của: Cái bút này là của chị Hai tôi tặng tôi.