Đăng ký

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa- tuần 7- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ chạy trong mỗi câu ở cột A         

A

B

1. Bé chạy lon ton trên sân

a. Hoạt động của máy móc

2. Tàu chạy băng băng trên đường ray

b. Khẩn trương tránh những điều không may sắp xảy đến

3. Đồng hồ chạy đúng giờ

c. Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông

4. Dân làng khẩn trương chạy lũ

d. Sự di chuyển nhanh bằng chân

(1)-(d) – Bé chạy lon ton: Sự di chuyển nhanh bằng chân.

(2)- (c) – Tàu chạy băng băng trên đường ray: Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông.

(3)- (a) – Đồng hồ chạy đúng giờ: Hoạt động của máy móc.

(4)- (b) – Dân làng khẩn trương chạy lũ: Khẩn trương tránh những điều không may sắp xảy đến.

Câu 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu trên?

a) Sự di chuyển.

b) Sự vận động nhanh.

c) Di chuyển bằng chân.

      b. Sự vận động nhanh.

Câu 3. Từ ăn trong câu nào sau đây được dùng với nghĩa gốc?

a. Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân.

b. Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than.

c. Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ.

   Từ ăn trong câu (c): "Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ." được dùng với nghĩa gốc. 

Câu 4. Chọn một trong hai từ dưới đây và đặt câu để phân biệt các nghĩa từ ấy.

a. Đi

- Nghĩa 1: Tự di chuyển bằng chân.

                Em đi bộ rất nhanh.

- Nghĩa 2: Mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ.

                 Em đi đôi giày này rất vừa.

b. Đứng

- Nghĩa 1: Ở tư thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền.

                Chúng em đứng nghiêm chào cờ Tổ quốc.

- Nghĩa 2: Ngừng chuyển động.

                 Trời đứng gió, cây cối rũ rượi.