Đăng ký

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu:

    A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Quan hệ từ và tác dụng

   - của: nối cái cày với người Hmông

   - bằng: nối bắp cày với gỗ tốt màu đen

   - như(1): nối vòng với hình cánh cung

   - như(2): nối hùng dũng với một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Câu 2. Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì?

a. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu

b. Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông.

                                                                                                               Theo Đoàn Giỏi

c.                            Nếu hoa có ở trời cao

                    Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm

                                                                                 Nguyễn Mậu Đức

   + Nhưng: biểu thị quan hệ tương phản

   + Mà: biểu thị quan hệ tương phản

   + Nếu...thì: biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết - kết quả

Câu 3. Tìm quan hệ từ (và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây:

a. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm .... cao

b. Một vầng trăng tròn, to .... đỏ hồng hiện lên .... chân trời, sau rặng tre đen ... một ngôi làng xa.

                                                                                                Theo Thạch Lam

c. Trăng quầng ... hạn, trăng tán ... mưa

d. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng ... thương yêu tôi hết mực, .... sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này

  Câu a - và.

  Câu b - và, ở, của.

  Câu c - thì, thì.

  Câu d - và, nhưng.

Câu 4. Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng

   Mà: Ngày Chủ nhật lao động làm sạch đẹp môi trường mệt mà vui, phải không bạn?

   Thì: Cậu không chịu khó học bài thì không thể giỏi được đâu

   Bằng: Chúng ta phải nỗ lực phâh đấu đạt băng được danh hiệu học sinh giỏi bằng chính khả nảng của mình.