Đăng ký

Luyện từ và câu: Đại từ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Các từ ngữ in đậm trong đoạn thơ sau được dùng để chỉ ai? Những từ ngữ đó được viết hoa nhằm biểu lộ điều gì?

                           Mình về với Bác đường xuôi

               Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người

                          Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời

               Áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường!

                       Nhớ Người những sáng tinh sương

             Ung dung yên ngựa trên đường suối reo

                      Nhớ chân Người bước lên đèo

           Người đi, rừng núi trông theo bóng Người.

                                                                                                           Tố Hữu

 - Các từ in đậm trong đoạn thơ đã cho dùng để chỉ: Bác Hồ.

- Những từ đó được viết hoa nhằm biểu lộ tình cảm và sự kính trọng của toàn dân đôi với vị lănh tụ vĩ đại của dân tộc.

Câu 2. Tìm những đại từ được dùng trong bài ca dao sau:

                                 - Cái cò, cái vạc, cái nông,

                          Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?

                               - Không không, tôi đứng trên bờ,

                         Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi.

                              Chẳng tin, ông đến mà coi,

                        Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.

Những đại từ được dùng trong bài ca dao( tù in đậm): 

                          - Cái cò, cái vạc, cái nông,

                  Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?

                        - Không không, tôi đứng trên bờ,

                Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi.

                        Chẳng tin, ông đến mà coi,

                Mẹ con nhà  còn ngồi đây kia.

Câu 3. Dùng đại từ ở những ô thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong mẩu chuyện sau:

                                                   Con chuột tham lam

     Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to ra. Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, nhưng bụng to quá, chuột không sao lách qua khe hở được.

                                                      Con chuột tham lam

    Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam nên nó ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng  phình to ra. Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, nhưng bụng to quá,  không sao lách qua khe hở được