Liên kết câu và đoạn văn(luyện tập

Hướng dẫn giải

Câu 1. Chỉ ra các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn trong những trường hợp sau đây:

Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm