Đăng ký

Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hoá Phục hưng.

Đề bài

Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hóa Phục hưng?

Hướng dẫn giải

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 63, 64 để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết

* Phong trào văn hóa Phục Hưng mang tính chất của một phong trào tư sản. Biểu hiện:

- Lãnh đạo: do giai cấp tư sản khởi xướng và lãnh đạo.

- Kẻ thù: chống giáo hội và chống chế độ phong kiến.

- Mục tiêu:

+ Đổi mới về văn hoá và thủ tiêu sự kiểm soát của giáo hội đối với tư tưởng.

+ Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân.

+ Đề cao tinh thần dân tộc.

- Kết quả:

+ Phong trào văn hóa Phục Hưng đã lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến.

+ Cỗ vũ, mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển hơn.