Đăng ký

Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này

Đề bài

Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này.

Hướng dẫn giải

Dựa vào sgk Lịch sử 9 từ trang 96-102 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

6-1-1946

Tổng tuyển cử trong cả nước

29-5-1946

Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam thành lập

8-9-1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ

23-11-1946

Tiền Việt Nam được lưu thông trong cả nước

Đêm 22 rạng sáng 23-9-1945

Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần hai

28-2-1946

Hiệp ước Hoa - Pháp được kí kết

6-3-1946

Ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ

14-9-1946

Ta kí với Pháp bản Tạm ước

Thời gian

Sự kiện

6-1-1946

Tổng tuyển cử trong cả nước

29-5-1946

Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam thành lập

8-9-1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ

23-11-1946

Tiền Việt Nam được lưu thông trong cả nước

Đêm 22 rạng sáng 23-9-1945

Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần hai

28-2-1946

Hiệp ước Hoa - Pháp được kí kết

6-3-1946

Ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ

14-9-1946

Ta kí với Pháp bản Tạm ước

Chú ý:

Lựa chọn những sự kiện chính có ý nghĩa lịch sử to lớn và tác động đến mạnh mẽ đến tình hình Việt Nam thời kì này.