Đăng ký

Explore English (trang 154)

A. Label the picture using the words from the box. 

(Viết dưới các bức tranh các từ trong bảng)

brother         father        mother        sister

 

Hướng dẫn giải: 

1. father   2. mother    3. sister   4. brother

 

B. Circle the correct words. 

(Khoanh tròn đáp án đúng)

  1. Dave and Chris Cason (have/has) 16 children. 

  2. The oldest, Jessica, (have/has) 15 younger brothers and sisters. 

  3. There (are/is) no twins in the family. 

  4. Does Mr.Cason (have/has) a large family? 

  5. Yes, he (do/does)

Hướng dẫn giải:

1. have   2. has    3. are     4. have    5. Does

Tạm dịch: 

1. Dave và Chris Cason có 16 đứa con.

2. Người con cả Jessica có 15 người em trai và em gái.

3. Không có cặp sinh đôi nào trong gia đình tớ.

4. Ông Cason có một gia đình lớn không?

5. Có, ông ý có.

C. Compare big families and small families. Write two good things and two bad things about each. Use the phrases in the box to help you.

(So sánh một gia đình lớn và gia đình nhỏ. Viết hai điều tốt và hai ưu điểm và hai khuyết điểm về mỗi loại gia đình. Sử dụng các cụm từ trong bảng)

 

You feel lonely         holidays are more fun          it’s expensive      

there’s more space    there’s not a lot of noise

you fight more          you get many presents on your birthday

Hướng dẫn giải: 

- When you have a big family, you will get many presents on your birthday.

- When you live in a big family, your holidays are more fun because you will have a chance to play with cousins.

- When you live in a big family, there is a lot of noise because there are many people in the house.

- When you live in a big family, you fight more because each person has a different opinion.

- When you live in a small family, you will feel lonely because there are few people .

- When you live in a small family, you will get fewer presents on your birthday.

- When you live in a small family, there is more space for you to do whatever you like.

- When you live in a small family, there is not a lot of noise.

Hướng dẫn dịch

- Khi có đại gia đình, bạn sẽ nhận được nhiều quà trong ngày sinh nhật

- Khi bạn sống trong một đại gia đình, những ngày nghỉ của bạn sẽ vui hơn vì bạn sẽ có cơ hội chơi với anh em họ hàng.

- Khi ban sống trong một gia đình lớn, có rất nhiều tiếng ồn vi có nhiều người trong nhà.

- Khi  sống trong đại gia đình, bạn tranh đấu nhiều hơn vì mỗi người có quan điểm khác nhau.

- Khi sống trong gia đình nhỏ, bạn sẽ cảm thấy cô đơn vì ít người.

- Khi bạn sống trong một gia đình nhỏ, bạn sẽ nhận được ít quà hơn vào ngày sinh nhật của mình.

- Khi bạn sống trong một gia đình nhỏ, có nhiều không gian hơn để bạn làm bất cứ điều gì bạn thích.

- Khi bạn sống trong một gia đình nhỏ, không có nhiều tiếng ồn.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe